Vedtægter

Vedtægterne for Engholmgaards Grundjerforening er vedtaget på den ordinære generalforsamling torsdag d. 13. maj 2004 samt på den ekstraordinære generalforsamling søndag d. 20. juni 2004.
Ændret på den ordinære generalforsamling tirsdag d. 20. maj 2008 samt på den ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 5. juni 2008.


§ 1. Foreningens navn og område

Foreningens navn er ” Engholmgaards Grundejerforening”. Dens område består af følgende parceller alle Saunte by, Hornbæk sogn med følgende matrikelnumre: 1cq, 1cr, 1br, 1bs, 1cp, 1bt, 1co, 1bu, 1cn, 1bv, 1cm,1bx, 1cl, 1by, 1ck, 1bz, 1ci, 1bæ, 1ch, 1bø, 1cg, 1ca, 1cf, 1cb, 1ce, 1cc, 1cd, 1db, 1da, 1cø, 1cæ, 1cz, 1cy, 1cx, 2au, 2av, 2ax, 2ay, 2az, 2bi, 1bq, 1ap, 1bp, 1aq, 1bo, 1ar, 1bn, 1as, 1bm, 1at, 1bl, 1au, 1bk, 1av, 1bi, 1ax, 1bh, 1ay, 1bg, 1az, 1bf, 1aæ, 1be, 1aø, 1bd, 1ba, 1bc, 1bb,1ao, 2ar, 2aq, 1an, 1am, 2as, 1al, 1ak, 2at, 2ap, 2ao, 2an, 2am, 2al, 2ak, 2ai, 1ai, 1ah, 1ag, 1af, 2ah,1ae, 2 ag, 2af, 2ae, 2ad, 2ac, 2ab, 1ad, 1ac, 1ab, 2aa, 2ø, 2æ, 2z, 2y, 1dd, 1cv, 1cs, 10de, 10df, 10dd, 10db, 10cø, 10cz, 1cu, 1ct, 10dc, 10da, 10cæ.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at varetage vedligeholdelsen af de private veje i foreningens område, og at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser indadtil såvel som udadtil overfor offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og andre lokale grundejerforeninger m.v. samt at administrere de fællesanliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som ejer af parceller i det §1 omhandlede område.

§ 3. Medlemsskab

Enhver ejer af parceller, med de i § 1 nævnte matrikelnumre, er iflg. lokalplan 5.22 og de tinglyste servitutter forpligtet til at være medlem af foreningen, uanset om den pågældende er skødehaver eller ej. Medlemskabet begynder at løbe straks fra underskrift af slutseddel eller skøde.

Køberen hæfter for sælgers evt. kontingentrestance, men betaler i øvrigt kun kontingent for det pågældende kalenderår, såfremt kontingentet ikke allerede er betalt af sælger.

§ 4. Forpligtelser

Ethvert medlem er uden videre undergivet foreningens vedtægter, således som de til enhver tid er lovligt vedtaget på foreningens generalforsamlinger.

Der kan ikke pålægges medlemmerne solidarisk ansvar for foreningens forpligtelser, hvilket medlemmerne kun hæfter for, med den brøkdel som deres parceller udgør af foreningens samlede antal parceller i foreningen.

§ 5. Bestyrelsen

Foreningen daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og består af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Godtgørelse til bestyrelsens medlemmer fastsættes af generalforsamlingen, og den udbetales i februar måned.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, suppleanten dog kun for 1 år af gangen. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 1 i lige årstal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender og antager fornødent juridisk, revisorteknisk samt anden faglig bistand.

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse.

Retsgyldige handlinger, som er vedtaget på et bestyrelsesmøde, kan foretages af formanden, eller i tilfælde af dennes forfald, af næstformanden og kassereren i forening.

Bestyrelsesmøder indkaldes med passende varsel og afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 2 gange årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede, dog skal formanden eller næstformanden være til stede.

Afgørelser inden for bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er det formandens eller – hvis denne ikke er til stede – næstformandens stemme der gør udslaget.

Er et bestyrelsesmedlem uden anmeldt lovligt forfald udeblevet fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, er han udgået af bestyrelsen og erstattes af suppleanten. Er der brug for flere suppleanter, kan bestyrelsen supplere sig selv blandt medlemmerne indtil førstkommende generalforsamling.

Der nedskrives referat fra alle bestyrelsesmøder, og referaterne godkendes af bestyrelsens medlemmer. Referaterne skal enten arkiveres forsvarligt i en mappe eller offentliggøres på en evt. hjemmeside, som foreningen ejer.

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned, og indkaldes med mindst 21 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten på beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 10 af foreningens medlemmer fremsætter en skriftlig begæring til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringen er kommet bestyrelsen i hænde.

Indkaldelser til generalforsamlinger skal indeholde oplysninger om dagsorden. Kun de forslag, der er optaget i denne samt ændringsforslag hertil, kan komme til behandling og afgørelse.
Indkaldelser skal ske via meddelelse på foreningens hjemmeside eller via e-mail (evt. pr. brev).

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet og komme til afgørelse på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest den 1. april.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet og komme til afgørelse på en ekstraordinær generalforsamling, skal indgives skriftligt samtidig med begæringen om afholdelsen.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder denne og endeligt afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivelse.

Stemmeafgivelse finder sted ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men stemmeret er betinget af, at kontingentet til foreningen er betalt rettidigt inden 1. marts. Kassereren udarbejder en liste over betalte kontingenter efter hvilken stemmeret gives.

Der kan kun afgives 1 stemme pr. parcel.

Medlemmerne kan lade sig repræsentere ved fuldmagt, eller afgive deres stemme for eller imod de på dagsordren opstillede forslag, hvis disse forelægges skriftligt for bestyrelsen og dirigenten inden generalforsamlingen påbegyndes.

Bestyrelsen bestemmer stedet for generalforsamlingens afholdelse i lokalområdet.

§ 7. Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:

1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år.
2. Aflæggelse af regnskab for det forløbende år samt budget for det kommende år.
3. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
6. Valg af 2 revisorer, samt suppleanter for disse.
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år samt godtgørelse til bestyrelsen.
8. Eventuelt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede fremmødte.

Beslutninger der går ud på ændringer af foreningens vedtægter, kræves der at mindst 1/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at ændringerne vedtages med mindst 2/3 flertal.
Er det fornødne antal medlemmer ikke repræsenteret, indkaldes der inden 8 dage med sædvanlig varsel til en ny generalforsamling, der så er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal uanset antallet af fremmødte.

Referat af generalforsamlingen indeholdende de vedtagne/forkastede forslag samt valgresultatet af valg til diverse poster i henhold til dagordenen, underskrives af bestyrelsen og dirigenten, og enten offentliggøres på foreningens hjemmeside eller udsendes til samtlige medlemmer via e-mail (evt. pr.brev).
Det underskrevne referat fra generalforsamling indsættes i en mappe, som bestyrelsen arkiverer forsvarligt.

§ 8. Kontingent

Alle parceller betaler det samme i kontingent til dækning af foreningens udgifter, og der betales ét kontingent for hver parcel, som man er ejer af.

Opkrævning udsendes i januar måned, og beløbet skal være indbetalt på foreningens konto senest den 1. marts.

Skulle et medlem mod forventning ikke indbetale beløbet inden ovennævnte dato, udsendes der en rykker, hvor der yderligere opkræves et gebyr på kr. 100 for ulejligheden. Er beløbet ikke modtaget senest 1 måned efter udsendelse af rykkeren, overgives sagen til retslig inkasso.

Medlemmer, der overdrager deres parcel i løbet af foreningens regnskabsår, og som derved ophører med at være medlem, har intet krav på tilbagebetaling af medlemskontingentet eller udbetaling af nogen andele af foreningens formue.

§ 9. Medlemskartotek

Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysninger om medlemmernes navn og postadresse. Medlemmerne opgiver dette ved indmeldelsen og er forpligtet til at meddele kassereren enhver ændring.
Af hensyn til information fra bestyrelsen er det hensigtsmæssigt at opgive e-mail-konto til medlemskartoteket.

§ 10. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal enten udsendes til medlemmerne eller offentliggøres på foreningens hjemmeside sammen med indkaldelsen til foreningens ordinære generalforsamling.

§ 11. Pengemidler

Foreningens pengemidler indsættes på en konto, hvor der kun kan hæves fra ved underskrift af formanden – eller i hans fravær af næstformanden – og kassereren i forening. Kontoen kan være tilknyttet netbank.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om anbringelse af foreningens midler i sikre værdipapirer. Sådanne papirer skal noteres i foreningens navn.

Alle regningskrav til foreningen på over kr. 1.000 skal signeres af formanden. Dette kan foregå via sikker godkendelse i netbank.

Planlagte forbedrings- eller vedligeholdelsesarbejder på over kr. 25.000 skal forelægges generalforsamlingen.

§ 12. Ordensreglement

Udover at varetage foreningens daglige ledelse påhviler det bestyrelsen at påse at bebyggelsen i foreningens område samt parcellernes anvendelse, beplantning og vedligeholdelse ikke strider mod de for området tinglyste servitutter og deklarationer, ordensreglement samt lokalplan 5.22.

Grundejerforeningen forbeholder sig ret til at foranledige bebyggelse og anvendelse af parcellerne i strid med ovennævnte ændret således, at de opfylder bestemmelserne, og enhver udgift og omkostning sker for den pågældende parcel ejers regning.

Bestyrelsen udarbejder et ordensreglement, der fastsætter grundejerforeningens ordensregler for: færdsel/kørsel, husdyrhold, affald, støj, grundene, hække og hegn, rabatter og veje samt ansvar. Ordensreglementet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen, ligesom ændringer og tilføjelser til ordensreglementet kun kan foretages med generalforsamlingens godkendelse.

Det påhviler alle medlemmer af foreningen at overholde ordensreglementet.

Det påhviler bestyrelsen at påse, at de i ordensreglementet optagne bestemmelser overholdes.

§ 13. Områdets anvendelse

Grundejerforeningens område er omfattet af følgende offentlige bestemmelser:

a) parcellerne som grænser op til Sennepsbakken og Sandagerhusvej, samt Mælkevejen 3 er i henhold til ældre planlægning beliggende i byzone.
b) parcellerne mellem Mælkevejen og Jupitervej samt den første række parceller øst for Jupitervej er omfattet af godkendt lokalplan 5.22 for Helsingør kommune, og hermed beliggende i byzone.
c) parcellerne nord for Mælkevejen, pånær Mælkevejen 2, er beliggende i godkendt sommerhusområde.

De som følge heraf pålagte bestemmelser skal respekteres af grundejerne. I tillæg hertil skal følgende regler være gældende for grundejerforeningens område:

I områderne a) og c) kan grundejerforeningens bestyrelse godkende, at der på ejendommene i lighed med i område b) må drives en sådan virksomhed som almindeligvis kan drives i beboelses- eller sommerhusområder under forsætning af:
1. At virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom
2. At virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes.
3. At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende.
4. At virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom.

For hele grundejerforeningens område skal i øvrigt følgende bestemmelser være gældende:

Ejendomme må i øvrigt ikke benyttes til nogen anden form for erhvervsvirksomhed.

Der må ikke på parcellerne foretages oplagring, som kan virke skæmmende eller i øvrigt være til ulempe for de omkringboende.

Udstykninger:
Yderligere udstykning må ikke finde sted.

Byggelinier:
Der pålægges byggelinier på 5 m fra vejskel, d.v.s. at arealet skal friholdes for erhverv form for bebyggelse.

Bebyggelsens højde:
Bygninger må opføres i max én etage med udnyttelig tagetage, og med max. højde på 7,5 m i byzone og 5,0 m i sommerhusområde.

Bebyggelsens ydre fremtræden:
Med undtagelse af solfangere og glaserede tegltage må der ikke bruges blanke og reflekterende materialer.

Skiltning og reklamering:
Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted.

Parkering:
På de enkelte ejendomme skal der afsættes parkeringsplads til mindst 2 biler.
Parkering af automobiler med total vægt over 3.500 kg samt henstilling eller parkering af ikke indregistrerede køretøjer er forbudt.

Hegn:
Faste hegn må max. være 1 m høje ud mod de offentlige private veje.
De 1 m i hegnshøjde gælder også i det 5 m. brede byggelinieareal ud mod vejen.
Øvrige hegn kan etableres efter hegnslovens bestemmelser med en max. højde på 1,80 m.

§ 14. Opløsning af foreningen

Uanset hvad der i disse vedtægter måtte være bestemt om ændring af vedtægterne, kan den herved stiftede forening ikke opløses, så længe der påhviler foreningen gældsforpligtelser.

Forslag til foreningens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen eller ¼ af foreningens medlemmer. Afstemning om foreningens opløsning finder i øvrigt sted efter reglerne for vedtægtsændringer.

I tilfælde af beslutning i overensstemmelse med ovenstående om foreningens opløsning træffes der samtidig beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue.

Tilsvarende gælder, hvis foreningen skal opløses for at indtræde i eller sammensluttes med en eller flere andre grundejerforeninger, dog at der i så fald af generalforsamlingen kan træffes beslutning vedrørende et arrangement med hensyn til den nye forenings overtagelse af eventuel formue eller gæld.