Ordensreglement

Vedtaget på generalforsamlingen d. 29. maj 2003.
Ændret på generalforsamlingen d. 7. maj 2013.


Formålet med reglementet er, at gøre opholdet i området så behageligt som muligt samt at bevare områdets grønne udseende, og dette bør tages i betragtning, hvis der opstår tvivl om forståelsen. Reglementet skal supplere, men på intet punkt ændre, de tinglyste servitutter, lokalplan 5.22 samt de til en hver tid gældende bestemmelser i Helsingør Kommune, som under alle omstændigheder nøje må overholdes.

Færdsel/kørsel

Ved færdsel til og fra grundene og ved ophold på disse bør der vises hensyn overfor alle beboere. Færdsel med motorkøretøj skal ske med stærkt nedsat hastighed, max 30 km/t, således at fare for færdselsuheld, generende støj og støv undgås i størst mulig udstrækning.
Unødvendig benyttelse og afprøvning af knallerter og motorcykler etc. er ikke tilladt på området.
Parkering af uindregistrerede køretøjer er ikke tilladt.

Husdyrhold

For husdyrhold, herunder høns og duer gælder de almindelige regler om, at parcellens ejere ikke må foretage sig noget, der er til gene for omgivelserne, især med hensyn til støj og hygiejne.

Affald

Afbrænding af affald, herunder haveaffald er forbudt i Helsingør Kommune ifølge:
Regulativ for husholdningsaffald bilag C 4.6.

Der må ikke henlægges affald, der ved lugt eller udseende kan virke generende for andre.

Støj

Støjende maskiner som motorsave, plæne- og hækklippere etc. må kun anvendes i tidsrummet:
Hverdage: kl. 8.00 – 19.00
Lørdage: kl. 9.00 – 17.00
Søn- og helligdage: kl. 9.00 – 12.00

Disse maskiner må slet ikke anvendes Langfredag, 1. Påskedag og 1. Pinsedag.

Det almindelige forbud mod anvendelsen af radio, tv etc. samt musikinstrumenter i det fri eller for åbne vinduer indskærpes.

Grundene

Grundene skal ryddeligholdes, og græsset skal slås så ofte, at ukrudt ikke spredes i området. (første gang inden 15. maj)

Hække og hegn

Hække og hegn i skel skal holdes i den i lokalplan 5.22 og servitutterne foreskrevne højde: Faste hegn max 1,0 m ud mod vejene
Levende hegn max 1,80 m

Postkasser og skraldestativer skal anbringes på egen grund og ikke i rabatten.

Rabatter og veje

Vejarealet og rabatterne er tilskødet grundejerforeningen, og det påhviler bestyrelsen at dække foreningens ansvar for vejarealet ved en ansvarsforsikring, og eventuelle skader må derfor omgående anmeldes til foreningens bestyrelse.

Rabatterne er grønne fortove og er ikke beregnet til parkering. Det påhviler grundejeren at ryddeligholde disse samt at slå græsset, inden ukrudt kaster frø.

Ansvar

Den enkelte grundejer er ansvarlig for, at ordensreglementet overholdes for så vidt angår egen grund, uanset om man selv er bruger af den eller har overladt brugen til en anden. Såvel grundejerforening som den enkelte grundejer er berettiget til at påtale overtrædelser af reglementet, og grundejerforeningen er berettiget til at afgøre, om den vil søge reglementets bestemmelser gennemført f.eks. ved retsligt søgsmål eller efter omstændighederne ved antagelse af arbejdskraft eller lignende og alle foreningens udgifter hertil kan kræves refunderet af den pågældende grundejer.

Det påhviler foreningens bestyrelse ved forhandling med de tilstødende grundejerforeninger at søge gennemført et samarbejde om de bestemmelser, der kan sikre gensidig ro og fred i størst mulig omfang.