Diverse praktiske oplysninger

Asfaltering af vejene

Grundejerforeningen er ansvarlig for vedligeholdelse af de private fællesveje.
Større vedligeholdelsesarbejder foregår altid i sommerhalvåret, og fremlægges og vedtages først på generalforsamlingen.
Opdager du huller i vejen, eller asfaltområder som er på vej til at bryde sammen, så meddel det til bestyrelsen.

Gadelys

Grundejerforeningen har betalt etableringen af gadelyset på de private fællesveje i området.
Helsingør Kommune betaler for den løbende vedligeholdelse og strømforbrug.
Opdager du, at der er defekt/manglende lys i en lampe på en mast, så anmeld det til Ørsted:
https://orsted.dk/Privat/Kundeservice/Er-stroemmen-gaaet/Fejlmeld-gadelys

Grønne rabatter

De grønne rabatter hører til vejmatriklerne, og er derfor en del af grundejerforeningens kollektive ejendom.
Rabatterne må ikke anvendes til parkering (undtagen ved store arrangementer såsom fødselsdage mm.). Postkasser samt skraldestativer må ikke placeres i rabatten, men skal anbringes på egen grund.
Grundejere med matrikel ud til vej er forpligtet til at klippe græsset, og holde de grønne rabatter ryddeligt.

Haveaffald

Ifølge Helsingør Kommunes affaldsregulativ er afbrænding af haveaffald forbudt!
Aflevér dine grene til den kommunale haveaffaldindsamlingen, som foregår et par gange om året – eller anskaf en grenhakker, så du kan knuse grenene og anvende det til strøelse i bede og under træer.

Hegn

Der skal skelnes mellem levende hegn (hække) og stakit/plankeværk e. lign.
Ligeledes skal der skelnes mellem hegn mellem naboer og ud til vej.
Max. højder fremgår enten af deklarationen eller lokalplanen – ellers anvendes hegnsloven.
Utrolig meget nabobøvl kan undgås ved at snakke med naboen og blive enige før man påbegynder opsætning eller ændring af hegn!

Kloak

Grundejerforeningen er ansvarlig for regnvandsbrøndene, som er placeret rundt omkring i vejkanterne. Forpligtigelsen omfatter alene de lodrette nedløb til hovedkloaken.
Helsingør Kommune vedligeholder de vandrette hovedkloaker, som ligger under vejene.
Den enkelte grundejer er ansvarlig for kloakledningen på egen grund – fra huset til hovedkloaken i vejen.

Parkering

Hver matrikel er forpligtet til at have 2 parkeringspladser på egen grund.
Parkering må ikke finde sted på de grønne rabatter – undtagen ved store arrangementer såsom fødselsdage mm.

Skrald & affald

Følger kommunens regler: helårsbeboelse er forpligtet til ugentlig tømning, sommerhusene er forpligtet til ugentlig tømning i sommerhalvåret og månedlig tømning i vinterhalvåret – men kan efter ønske overgå til ugentlig tømning mod merbetaling.

Skrotbiler

Må overhovedet ikke parkeres på veje eller grunde i området.
Der vil ske anmeldelse til kommunens miljøafdeling, hvis uindregistrerede biler henstilles på grunde.

Vejene

Vejene i området er private fællesveje.
Ud over asfaltering og snerydningen/saltning sørger grundejerforeningen for vejbump, regnvandsbrønde, hjørneforstærkninger mm.