Dagsorden til general forsamling 2018

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 16. maj 2018 kl. 19.00
i Klubhuset, Karl Olsens Vej 5, Saunte

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning for 2017
 4. Aflæggelse af regnskab for 2017 og budget for 2018
 5. Indkomne forslag:
  1. Bestyrelsen: Indkøb og opsætning af hjertestarter i foreningen Engholmgaard.
   budget maks. 25.000 kroner inkl. eventuelt stander.
  2. Bestyrelsen: Renovering af vendepladsen på Jupitervej. Optagning af gl. hulsten
   bortkørsel af disse. Ny græsarmering opmålt til 36 m2. Tilbud 48.600,-.
  3. Medlemmer: Etablering af vejsikring langs Mælkevejen samt forbedring af
   regnvandsafledningen ved at opgradere regnvandsbrøndene placeret
   i krydset Vegavej / Mælkevej.
 6. Kontingent for 2019.
  Uændret 1.900 kr.
 7. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2019.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Katrine Tingleff. Genopstiller.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  Hans Henrik Holm Hansen (Jupitervej 43). Genopstiller.
 10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jan Petersen (Vegavej 6) og Hans-Kristian Jacobsen (Saturnvej 11). Begge genopstiller.
 11. Eventuelt.

Der serveres kaffe m. brød samt øl/vand. Tilmelding ikke nødvendigt.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden,
har stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne.