Dagsorden generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling
for medlemmer af Grundejerforeningen Engholmgård
Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 19:00
I Klubhuset, Karl Olsens Vej 5, Saunte

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning for 2022
 4. Aflæggelse af regnskab for 2022 og budget for 2023
 5. Forslag til kontingentstigning.
  Det vurderes at vejene skal asfalteres i 2027. Med den øgede inflation vurderes det at der skal bruges 1.800.000,- kr. på asfalteringen. For at kunne nå det mål, skal kontingentet hæves med 1.100,- kr.
 6. Kontingent for 2024.
  3000,- kr.
 7. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2024.
  Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. til hver.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Afgående bestyrelsesmedlemmer er Henrik Andersen og Jan Anthonsen. Begge genopstiller.
 9. Valg af suppleant til bestyrelsen
  Hans Henrik Holm Hansen (Jupitervej 43) Genopstiller
 10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (på valg hvert år).
  Afgående revisorer er Jan Petersen (Vegavej 6) og Hans-Kristian Jacobsen (Saturnvej 11).
  Begge genopstiller.
 11. Eventuelt.
  Her vil formanden godt gennemgå paragraf 6 i lokalplan 5.22 som omhandler byggelinjer og vejskel
  Hvad er et vejskel?
  I vej- og trafikteknisk ordbog defineres ordet ”vejskel” således: ”Linje langs vejen, som angiver grænsen mellem vejmyndighedens og lodsejernes arealer.”
  § 6 – BYGGELINIER
  stk 1: Der pålægges byggelinier på 5 m fra vejskel, d.v.s. at arealet skal friholdes for enhver form for bebyggelse.

NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen til tiden, kan ifølge vedtægterne stemme på generalforsamlingen.