Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 15. maj 2007 kl. 19.00
på Hornbæk Skole, Søren Kannesvej


Referat:

 1. Valg af dirigent:
  Lisbet Kongsted, Mælkevejen 8, blev valgt som dirigent.
  Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

 2. Formandens beretning for 2007.
  Formandens beretning foregik via et PowerPoint fremvisning. Slides kan ses på hjemmesiden,
  Indeholdende:
  Hvad gør grundejerforeningen
  Veje
  Rabatter
  Bevar områdets grønne kvalitet
  Spilleregler i foreningen
  Medlemskartotek
  Nye medlemmer
  Overholdelse af spilleregler i lokalplan, hhv deklarationer, i lokalplan/deklaration/vedtægter
  Hvad gør vi ved grundejere der ikke følger spillereglerne
  Hvad skal grundejerforeningen ikke blande sig i.

  Herefter kommentarer og bemærkninger i øvrigt:
  Udsyn fra Saturnvej til Sennepsbakken er dårligt og farligt. Et par forslag nedklipning af hækkene på begge hjørner eller opsætning af spejle. Lave hjørnerne bredere.
  Hvide sten / sten på hjørner rabatter, disse kan være farlige såfremt der skal laves undvigemanøvre. F.eks børn på cykler. I snevejr hvor disse bliver skjult o.s.v.
  Stenene er ikke tilladt, disse bør fjernes af de enkelte grundejere. Ansvaret for skader kan falde tilbage på den grundejer, der har sat dem på deres rabat.

  Arbejdsomt år for bestyrelsen:
  Asfaltering
  Bankskifte med de besværligheder det medførte for udarbejdelse af regnskabet.
  Salg og køb
  Kontingent
  Overførsel til helårs af de 13 grunde nord for Mælkevejen. Lovgrundlaget mangler ifølge kommunen.
  Snerydning

  Lidt om asfalteringen. Colas ved Niels Erik Strube vandt og har lavet asfalteringen.
  Steen og Niels Erik har gået vejene igennem og de vil udbedre de mangler de blev enige om. Dette sker ultimo sommeren 2007.
  Byggeri, p.g.a nyt bygningsregelement 01.04.2006 er kravene skærpet, energikrav. Der er nye ændringer på vej m.h.t. byggeprocenten (større).
  Nedgravning af elkabler og kommunen betaler dette, samt nye gadelamper.

  Ordet frit:
  Jupitervej: vedr. vendepladsen, da der er et tykkere lag asfalt er vejen ikke i samme niveau. Grunden til dette er at to områder af vejen var mere slidt end den øvrige del, derfor er der lagt en anden og tykkere belægning, hvilket har gjort at der er forskel. Grundejerne bedes selv lægge det manglende i rabatten.

  Jupitervej: Regnvandsbrønde er for høje, vandproblemer fra Sennepsbakken og ned til krydset. Der var en del bud på hvordan det kan afhjælpes.
  Kantsten, asfaltstrimmel hvor den tidligere "vulst" har været. At der etableres flere regnvandsbrønde på Sennepsbakken! Men det er jo kommunens. Er undersøgt.

  Vi holder øje med denne del af vejen den nærmeste tid, og vi vil undersøger hvad det vil koste med kantsten så det kan afhjælpe problemet.

  Formandens beretning blev godkendt.

 3. Aflæggelse af regnskab for 2006 og budget for 2007.
  Jan gennemgik regnskabet. Forslag fra sidste år, om at man indsatte en kolonne med foregående års budget, var med i den nye aflæggelse.
  Regnskabet kan ses på hjemmesiden.
  Regnskabet blev godkendt.

 4. Kontingent for 2008.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 1.600.
  Dette blev godkendt.

 5. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2008.
  Uændret kr. 800 pr. bestyrelsesmedlem blev vedtaget.

 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  Afgående bestyrelsesmedlemmer næstformand Henrik Andersen, kasser Jan Antonsen og medlem Dorthe Bjørn Andersen. Alle tre genopstillede og blev valgt uden kampvalg!

 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
  Afgående suppleant Helle Nordby, genopstllede ikke. Ny suppleant Claes Nielsen, Mælkevejen 8, blev valgt.

 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  Jørgen Waldorff og Poul Erik Larsen ville gerne fortsætte. Blev valgt.

 9. Eventuelt.
  Poul Erik Larsen var ked af det ringe fremmøde, 17 mennesker i alt. Vi blev enige om at det kunne tolkes på mange måder. Ingen specielle emner, kun kaffe og kage, evt. dag og tid o.s.v.


  Generalforsamlingen sluttede i ro og mag kl. 20.30.

  21.05.2007: Referent Dorthe Bjørn Andersen
Ovenstående referat er godkendt og underskrevet af generalforsamlings dirigent (Lisbet Kongsted) og bestyrelsen (Steen Toft Jørgensen, Henrik Andersen, Jan Anthonsen, Ole Jønsson, Dorthe Bjørn Andersen).