Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 10. maj 2005 kl. 19.00
på Hornbæk Skole, Søren Kannesvej


Referat:

 1. Valg af dirigent:
  Christian Saggau (J51) blev valgt som dirigent.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
  Der var 28 stemmeberettigede.

 2. Formandens beretning for 2004:
  Formandens beretning tog form af et kommenteret PowerPoint foredrag.
  Indhold: Kontingent, stadigvæk mange restancer, aflysning af servitut og ændring af vedtægter gennemført 2004, overførelse af de sidste 13 grunde til helårsstatus foreningen holder sig løbende orienteret, projekt badebro hører ikke under foreningens arbejdsområde hvis medlemmerne ønsker at deltage i projektet er det på medlemmets eget initiativ, foreningens kontakter med de øvrige grundejerforeninger og samarbejdspartnere, sager og klager 2004 fra medlemmer, problematik i forbindelse med stormen den 8. januar foreningen opfordre medlemmerne til at fjerne eller beskære beplantning nær el-ledninger, løbende forbedringer i området, snerydning foreningen har skiftet entreprenør endvidere vil vejene fremover blive saltet i stedet for gruset.

  Medlemsdebat om beretningen
  (J15) Max. højde på træer, medlemmerne opfordres til at beskærer træer som er til gene for de omkring boende.
  (J7) har været yderst tilfreds med årets snerydning.
  Bestyrelsen er enig med (J15) og (J7).
  Formandens beretning godkendt.

 3. Aflæggelse af regnskab for 2004 og budget for 2005:
  Aflæggelse af regnskab ved kassereren.
  Regnskabet blev godkendt.
  Kassereren forklarer budgettet.
  Budget blev godkendt.

 4. Indkomne forslag:
  Fra bestyrelsen:

  Asfaltering af veje, næstformandens fremlægges af asfalteringsplan med problemstilling, økonomi, fordele/ulemper. Bestyrelsen forslår at asfalteringen udføres efter en af to muligheder:
  a) Samtlige veje + sti asfalteres i 2005, og der udføres hjørneforstærkning på Vegavej samt 2 regnvandsbrønde på Saturnvej ved bump mm.
  b) Asfaltering opdeles i 3 etaper: 2005, 2007 og 2009. Startende i 2005 med Jupitervej samt sti ved Mælkevejen + reparationer på Saturnvej og hjørneforstærkning på Vegavej.
  Debat vedr. asfalteringsprojekt:
  (J15) forslår at man evt. kunne flytte vejbumpene, bestyrelsen er dog af den overbevisning at man blot får en ny problematik omkring placeringer og godkendelser hos myndigheder hvis bumpene flyttes.
  (S25) forslår en alternativ model som tager mere hensyn til miljøet.
  (S13) mener at der er fældet for mange træer i området og at miljøet er ændret de sidste 30 år, hvilket kan være en af de direkte årsagerne til de mange vandproblemer, løsningen kunne måske være flere dræn i vejrabatterne.
  (J16) syntes det at synd at området asfalteres, er mere tilhænger af en miljøvenlig model.
  (J55) mener at fundering på vejene generelt er for dårlig og at funderingen bør undersøges inden der asfalteres oven på den eksisterende belægning. Endvidere vil en ny asfalt bevirke at hastighederne i området blot øges, J55 mener at man bør overveje at genetablerer grusveje.
  (P8) syntes at bestyrelsen for sent har udmeldt omkring asfaltprojektet og at man for øvrigt burde udskyde projektet ca. 2 år.
  (M2) mener at bestyrelsen skulle søge mere rådgivning hos en uafhængig vejkonsulent og indhente flere tilbud på asfaltarbejde evt. hos kommunen. De små minibump ved kryds blev lavet i foirbindelse med aflysning af en servitut på kilerne ved vejkrydsene.
  Det blev besluttet at der skal asfalteres i området 15 stemte for og 9 stemte i mod. Det blev endvidere besluttet at der asfalteres efter model a, da 17 medlemmer stemte for denne asfalteringsmodel.

 5. Kontingent for 2006:
  Bestyrelsen foreslog kontingentet forhøjet til kr. 1300,-
  Bestyrelsen forklarede at man i fremtiden kunne forvente et kontingent i denne størrelsesorden således at man også i fremtiden har råd til at vedligeholde grundejerforeningens veje og arealer.
  Godkendt.

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2006:
  Bestyrelsen foreslår kr. 800 til hver.
  Godkendt.

 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
  Afgående er næstformand Henrik Andersen (S12) og kasserer Jan Anthonsen (V13), begge ønsker genvalg. Endvidere mangler der forsat et bestyrelsesmedlem Dorthe Bjørn Andersen (J51) ønsker at blive valgt.
  Godkendt.

 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen:
  Der mangler forsat en suppleant, Helle Norby (J7) stiller op som suppleant.
  Godkendt.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter:
  Afgående revisorer er Jørgen Waldorff (V4) og Birthe Carstensen (S13), begge ønsker at blive genvalgt.
  Godkendt.

 10. Eventuelt:
  (S25) opfordre til mere naboovervågning, være specielt opmærksom på personer som opfører sig unormalt.
  (J7) ønsker at bestyrelsen arbejder mere for at forbedre de trafikale forhold på Sandagerhusvej, hvilket bestyrelsen er positivt stemt for.Ovenstående referat er godkendt og underskrevet af generalforsamlings dirigent (Christian Saggau) og bestyrelsen (Steen Toft Jørgensen, Henrik Andersen, Jan Anthonsen, Ole Jønsson, Dorthe Bjørn Andersen).