Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

tirsdag d. 10. maj 2005 kl. 19.00
i Hornbæk Skoles kantine, Søren Kannesvej


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Christian Saggau, Jupitervej 51.

 2. Formandens beretning for 2004.

 3. Aflæggelse af regnskab for 2004 og budget for 2005.

 4. Forslag fra bestyrelsen: Asfaltering af vejene
  Bestyrelsen foreslår, at der udføres asfaltering af vejene efter en af to muligheder:
  a) Samtlige veje + sti asfalteres i 2005, og der udføres hjørneforstærkning på Vegavej samt 2 regnvandsbrønde på Saturnvej ved bump mm.
  Finansieret ved opsparing samt banklån på 400.000 kr.
  b) Asfaltering opdeles i 3 etaper: 2005, 2007 og 2009. Startende i 2005 med Jupitervej samt sti ved Mælkevejen + reparationer på Saturnvej og hjørneforstærkning på Vegavej.
  Finansieret ved opsparing samt løbende kontingentbetaling.

 5. Kontingent for 2006.
  Bestyrelsen foreslår kontingent på 1.300 kr. - i lyset af forslaget om asfaltering.

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2006. Bestyrelsen foreslår 800 kr. til hver.

 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående bestyrelsesmedlemmer er Jan Anthonsen og Henrik Andersen, som begge ønsker genvalg. NB: Der mangler endnu et medlem!

 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Afgående revisorer er Jørgen Waldorff og Birte Carstensen.

 10. Eventuelt.


Vi håber, at du vil vise interesse for foreningens og områdets udvikling ved at møde frem. Hvis du ønsker at deltage, bedes du aflevere udsendte kupon senest tirsdag d. 3. maj 2005 til formanden, Mælkevejen 10 (af hensyn til indkøb og planlægning).
Der serveres kaffe og brød til de deltagere, som er tilmeldt.
NB: Kun medlemmer, som har betalt kontingent til grundejerforeningen inden 1/3, har stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne.