Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

Torsdag d. 13. maj 2004 kl. 19.00
på Hornbæk Skole, Søren Kannesvej


Referat:

 1. Valg af dirigent:
  Poul Erik Larsen (J49) blev valgt som dirigent.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
  Dirigenten konstaterede også, at der var repræsenteret mindre end 1/3 af medlemmerne. Derfor kræver punktet om nye vedtægter en ekstraordinær generalforsamling.

 2. Formandens beretning for 2003:
  Formandens beretning tog form af et kommenteret PowerPoint foredrag.

  Indhold: administrative fornyelser (Netbank, hjemmeside, omdeling i postkasserne), mange kontin-gent-restancer, mange sager med medlemmer, vedligehold af veje mm. i 2003 (brønde renset, 3 nye brønddæksler, 2 vejhjørner forstærket, flade på Polluxvej asfalteret, 2 vejbump repareret, nye skilte), snerydning, huspriser og byggeaktivitet, planstrategi 2004-2016 i kommunen, evt. overførsel af sidste 13 grunde til helårsstatus, forslag til regelforenkling (se senere punkt).

  Medlemsdebat om beretningen
  Saltning af vejene:
  Helle Nordby (J7): Kan der eventuelt saltes på vejene?
  Sussi Olsen (J15): Er imod saltning pga. ødelæggelse af vejene.
  Ernst Johansen (M2): Kommentar til snerydning og spørgsmål til servitutterne.
  Næstformanden fortæller om, hvorfor snerydningen var mangelfuld i en periode og at der til næste vinter vil blive kikket efter andre til at rydde sne.
  Ikke stemning for saltning.
  Overførsel af sidste 13 grunde:
  Ole Abrahamson (M22): Forklarer sin utilfredshed over den måde de er blevet informeret mht. overførsel af de 13 sommerhusgrunde. Spørger om der overhovedet er stemning iblandt de 13 for at overgå til byzone?

  Formanden ønsker beretningen til afstemning.
  Formandens beretning godkendt.

 3. Aflæggelse af regnskab for 2003 og budget for 2004 (herunder vejvedligehold 2004):
  Aflæggelse af regnskab ved kassereren.
  Regnskabet blev godkendt.
  Kassereren forklarer budgettet.
  Formanden forklarer de 45.000 kr. der er sat af til reparationer.
  Ernst Johansen (M2) mener, at man bør tage et punkt som vejreparationer op som et forslag på generalforsamling.
  Budget blev godkendt.

 4. Indkomne forslag:
  a) Fra bestyrelsen:

  Regelsanering (samlet pakke til vedtagelse):
  * Aflysning af tinglyst servitut af 1947
  * Påtegning af deklaration af 1962
  * Ændring af foreningens vedtægter
  Line Thorngaard (M26) mente, at forslaget til påtegning af deklarationen burde være sammenskrevet, så man kan se, hvad det hele ender med.
  Formanden beklager, men synes der er papir nok, og gennemgår forslagene, som skal rydde op i kommunens fejl ved lokalplan 5.22 samt fjerne forældet tekst.
  1: aflysning af tinglyst servitut af 194: vedtaget.
  2: påtegning af deklaration af 1962: vedtaget.
  3. ændring af foreningens vedtægter: vedtaget.
  NB: Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, da der på generalforsamlingen er repræsenteret mindre end 1/3 af medlemmerne.

  b) Fra medlem - Ole Abrahamson (M22):
  "Grundejerforeningens bestyrelse (gerne sammen med naboforeningerne) skal undersøge mulighederne for og aktivt arbejde for en betydelig reduktion af den påtænkte bebyggelse af markerne øst for Sandagerhusvej."
  Ole Abrahamson (M22): Vil gerne bevare det grønne område. Den bebyggelse, der er plan om ved Saunte, er et område i størrelsesorden som Toftemosevej-området.
  Christian Larsen (J34): Mener ikke at vi kan gøre noget ved det.
  Sussi Olsen (J15): Vi bør acceptere de nye i kommunen. Der bliver vel taget hensyn til vejene.
  Steen (M10): Bestyrelsen bør ikke arbejde med noget, der ikke vedrører vores område.
  Poul Erik Larsen (J49): Vi bør ikke arbejde med dette emne.
  Afstemningen viste stemmelighed og dermed er forslaget ikke vedtaget.

 5. Kontingent for 2005:
  Bestyrelsen foreslog kontingentet forhøjet til kr. 700.
  Kassereren forklarer, at det er for at have råd til i fremtiden at lave vejene.
  Nogle mener, at vi vil have råd til at reparere vejene om 3-4 år og derfor er der ikke grundt til at forhøje kontingent.
  Afstemning viser 16 for og 2 imod. Vedtaget.

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2005:
  Bestyrelsen foreslår kr. 800 til hver.
  Godkendt.

 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
  Afgående er formanden Steen Toft Jørgensen (M10), som ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår endvidere valg af den hidtidige suppleant Ole Jønsson (S18).
  Bestyrelsen udvides fra 3 til 5 medlemmer, som vedtaget på sidste års generalforsamling.
  Steen Toft Jørgensen genvælges, og Ole Jønsson vælges til bestyrelsen.
  Ingen andre ønskede at stille op til bestyrelsen!
  Bestyrelsen kører derfor videre med 4 medlemmer (burde være 5 medlemmer).
  Bestyrelsen er bemyndiget til selv at finde et bestyrelsesmedlem.

 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen:
  Afgående er Ole Jønsson (S18), idet han netop er valgt til bestyrelsen.
  Ingen ønskede at stille op som suppleant!
  Så bestyrelsen har ingen suppleant.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter:
  Afgående revisorer er Jørgen Waldorff (V4) og Birthe Carstensen (S13).
  Jørgen Waldorff (V4) havde pr. brev lovet at fortsætte som revisor.
  Begge genvalgt.
  Bent Madsen (J36) og Poul Erik Larsen (J49) er revisor-suppleanter.

 10. Eventuelt:
  Sussi Olsen (J15) vil have vejnumre på grundene. Vi må opfordre til at vejnumre og numre på postkasser bliver opfriskede.

  Arly Andersen (S6): Flere pærer er sprunget i området.
  NESA skal vedligeholde lamperne.Ovenstående referat er godkendt og underskrevet af generalforsamlings dirigent (Poul Erik Larsen) og bestyrelsen (Steen Toft Jørgensen, Henrik Andersen, Jan Anthonsen, Ole Jønsson).