Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 29. maj 2003 kl. 9.30
på Hornbæk Skole, Søren Kannesvej


Referat:

 1. Valg af dirigent:
  Poul Erik Larsen, Jupitervej 49, blev valgt.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
  Dirigenten konstaterede også, at der var repræsenteret 26 parceller, hvilket er mindre end 1/3 af medlemmerne. Derfor kræver punktet om nye vedtægter en ekstraordinær generalforsamling, som ifølge gældende vedtægter skal indkaldes inden 8 dage.

 2. Formandens beretning for 2002:
  Formanden Ernst Munk Johansen, Mælkevejen 2, holdt en kort beretning:

  Vores grundejerforening har, gennem de 16 år hvor jeg har siddet i bestyrelsen, heraf de 15 år som formand, gennemgået en kæmpe udvikling.
  Fra at være et decideret sommerhusområde, hvor der stort set var dødt hele vinteren igennem, via lige så stille at blive mere og mere beboet, enten af folk som havde dispensation til at bo hele året i deres sommerhus, eller af folk der bare brugte deres sommerhus utroligt meget, til som det er i dag at være et unikt parcelhus-område, præget af et grønt look med forholdsvis fred og ro.
  Disse forhold tror jeg, medvirker til at gøre vores forenings område til et meget attraktivt sted at bo, og derfor er yderst vigtigt at bevare, men samtidig også bevirker, at det er forholdsvis let at sælge sin parcel den dag man af den ene eller anden årsag skulle ønske det.
  Overgangen til helårsområde gør jo, at mange bygger nye flotte huse eller bygger om. Med disse byggerier vil der uvilkårligt forekomme en del gener for de omkringboende, i form af støj, støv og diverse byggerod, men bestyrelsen har også konstateret, at nogle steder er værre end andre. Steen har derfor udarbejdet et brev, med en række gode råd omkring byggeri, som vil blive sendt eller afleveret til bygherrerne for at begrænse generne mest muligt for de omkringboende.
  Transport af byggematerialer mv. og kørsel med andre tunge køretøjer i forbindelse med byggeri, har også været utroligt hårdt ved vores veje i området. Bestyrelsen er i gang med at indhente et tilbud på at få repareret de værste skader, men bestyrelsen er også enige om, at en renovering af vores veje må vente et par år endnu til området stort set er færdig udbygget.
  Med hensyn til vores drikkevand, kan jeg oplyse, at jeg har talt med Helsingør Kommunes vandforsyning, og de oplyste mig om, at der ikke er nogen ændringer med hensyn til nitrat og nitrit indholdet. Værdierne for disse er stadig meget lave. mens værdien for jernindholdet er faldet, så værdien nu er under den anbefalede værdi på tappestederne. Dette skyldes, at vandforsyningen har udskiftet vores gamle jernrør med nye plastrør.
  Der er stadig ingen spor af pesticider i vores drikkevand, idet værdierne for de 21 mest kendte stadig er umålelige. Det eneste, der kan bekymre mig lidt er, at når vi nu får alt vores vand fra Hellebækværket, og man ved, at de pumper vandet op under arealerne omkring Avlsgården, hvad sker der så på længere sigt, når man sætter 350 kører ud for at afgræsse dette område. Jeg fik da også dette undvigende svar på spørgsmålet fra vandforsyningen "at det havde skov og naturstyrelsen nok taget højde for".
  Så har Kommunen, efter der sidste år var foretaget en TV inspektion af kloakkerne i vores og de tilstødende grundejerforenings områder, iværksat en større renovering af kloaksystemerne.
  Renoveringen består i, at man trækker en såkaldt "strømpe" af glasfibervæv gennem kloakkerne, hvorefter man sætter strøm til, hvorved strømpen hærder op til et hårdt foring. Dette arbejde er firmaet Per Aarslev allerede i fuld gang med, men også dette arbejde går hårdt ud over vejene, men især hårdt ud over rabatterne.
  Jeg har i den anledning talt både med Kommunen og formanden fra Per Aarslev, og de fortalte mig, at de inden arbejdet blev påbegyndt har gennem fotograferet hele området og de har forsikret mig om at, når de bliver færdige med renoveringsarbejdet, så vil de komme og udbedre alle skader på vejene samt reetablere rabatterne.
  Til sidst kan jeg oplyse, at vi har holdt 4 bestyrelsesmøder i det forgangne år, og det har fungeret fint med suppleanternes deltagelse i møderne, og jeg tror ikke, de på noget tidspunkt har følt sig udenfor, eller at de ikke var rigtige bestyrelsesmedlemmer.
  Alle bestyrelsesmøderne har stort set drejet sig om udkastene til de nye vedtægter, ordensreglement samt deklaration, som jeg ikke vil komme nærmere ind på nu, da vi skal diskutere og forhåbentlig vedtage disse lidt senere, men de kan jo ikke være helt tossede, da det ikke er væltet ind med indsigelser.
  Så vil jeg give ordet over til næstformanden, som vil præsentere Engholmgaards Grundejerforenings nye hjemmeside.
  God sommer.

  Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen (uden afstemning).

 3. Præsentation af foreningens hjemmeside: www.engholmgaard.dk
  Næstformanden Steen Toft Jørgensen, Mælkevejen 10, præsenterede hjemmesiden vha. en bærbar PC og en dataprojektor. Hjemmesiden er lavet af Steen.
  Der blev vist de vigtigste ting, som medlemmerne kan hentes på hjemmesiden: deklaration, lokalplan, bestyrelsen, praktiske oplysninger osv. Formålet med hjemmesiden er at øge informationsniveauet til medlemmerne.

 4. Regnskab for 2002 og budget for 2003:
  Kassereren Anni Andersen, Mælkevejen 3, præsenterede kort regnskab og budget. Det var i forvejen uddelt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

  Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen (uden afstemning).

 5. Indkomne forslag:

  a) Opsætning af 9 eller alternativt 4 gadelamper:
  Formanden og næstformanden fortalte om baggrunden for bestyrelsens forslag. Bestyrelsen finder, at der vil blive behov for mere lys, når nu det meste af området bliver helårs. På Jupitervej og Polluxvej er der gadelampe i hver lygtepæl, mens der på Saturnvej kun er i hver anden. Vegavej er ret så mørk om vinteren. Bestyrelsen skønnede, at det nok er sidste udkald for flere gadelamper, da kommunerne søger efter mulige spareobjekter for tiden. NESA's pristilbud for 9 lamper, som dækker alle manglende pæle nu, er 35.700 kr. excl. moms. For 4 lamper, som dækker de mest mørke positioner, er 18.200 kr. Det blev pointeret, at priserne alene dækker anlægsudgiften, og at der vil påløbe en kvartalsvis afgift, som dækker vedligehold og strømforbrug. En forudsætning (hvis forslaget blev vedtaget) er, at kommunen betaler driftsudgiften til lamperne - det vil for de 9 lamper dreje sig om ca. 4.500 kr. pr. år. I øjeblikket er det sådan, at kommunen står for driftsudgifterne af de eksisterende gadelamper.
  Flere medlemmer tog ordet og argumenterne imod flere gadelamper var: at det vil øge lysforureningen, og at mange netop var flyttet 'ud på landet' og ikke ønsker direkte lys på deres grund og hus.
  Der var en del polemik omkring afstemningens forløb, men man enedes dog om, at stemme om 9 lamper, og derefter evt. om 4 lamper.

  Afstemning om 9 gadelamper: 8 for, 17 imod
  Afstemning om 4 gadelamper: 10 for, 15 imod
  Forslagene er således nedstemt - der kommer ikke flere gadelamper op.


  b) Nyt ordensreglement:
  Formanden forklarede, at bestyrelsen har arbejdet med at modernisere ordensreglementet, så det blev mere læsevenligt og tog højde for, at næsten hele området bliver helårs, og at de fleste arbejder og først går i gang med have mm. efter fyraften.

  Afstemning om nyt ordensreglement: 25 for, 0 imod.
  Forslaget er således vedtaget.
  Det nye ordensreglement er således gældende fra nu.


  c) Ny deklaration:
  Formanden forklarede, at den gældende deklaration er aldeles utidssvarende. Den stammer fra dengang man oprettede sommerhusområdet. Tiden er simpelthen løbet fra deklarationen. Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til en ny deklaration, som følger lokalplan 5.22 ganske nøje. Eneste reelle afvigelse er, at bebyggelsesprocenten fastholdes til 10 for de grunde, som er sommer-husgrunde, og 25 for helårsgrunde.
  Næstformanden forklarede, at en vedtagelse på generalforsamlingen kun er første skridt i en lang proces. Kommunen skal godkende deklarationen, idet kommunen er indsigelsesberettiget. Derefter skal den videre til tinglysning. Så der går lang tid førend de nye deklaration træder i kraft!

  Afstemning om ny deklaration: 25 for, 0 imod.
  Forslaget er således vedtaget.
  Bestyrelsen arbejder videre med sagen.


  d) Nye vedtægter:
  Formanden redegjorde igen for baggrunden for forslaget. Vedtægterne har en del år på bagen, og trænger til en modernisering. Bemærk at forslaget indebærer, at bestyrelsen ved næste generalforsamling udvides til 5 mod nu 3 medlemmer.
  I forhold til det udsendte forslag er der et ændringsforslag vedr. §12. Ændringen gør det mere juri-disk holdbart for bestyrelsen at håndhæve ordensreglementet.
  Ændringsforslaget kommer fra Poul Erik Larsen.

  Afstemning om nye vedtægter med en ændret §12: 25 for, 0 imod.
  Forslaget er således vedtaget.
  MEN da der ikke er 1/3 af medlemmerne til stede, som krævet i de nuværende vedtægter for at kunne lave vedtægtsændringer, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling!
  PS: Den ekstraordinære generalforsamling foregår onsdag d. 18. juni kl. 19.30 på Mælkevejen 10.


  e) Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer:
  Bestyrelsen foreslår det tidligere vederlag på 1.500 kr. erstattet af en godtgørelse på 800 kr. pr. år pr. bestyrelsesmedlem. Forslaget skyldes at 800 kr. er det maksimale, som kan udbetales uden skattemæssige konsekvenser.

  Afstemning om godtgørelsen på 800 kr.: 23 for, 2 imod.

 6. Kontingent for 2004:
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. pr. medlem.

  Afstemning om kontingent på 500 kr. for 2004: 25 for, 0 imod.

 7. Valg 2 medlemmer til bestyrelsen:
  Formanden gennem 15-16 år, og kassereren gennem 7-8 år var på valg, og begge ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Henrik Andersen, Saturnvej 12, som nyt bestyrelsesmedlem. Henrik har været suppleant det sidste år, og deltaget i udarbejdelsen af forslagene til ny deklaration, vedtægter og ordens-reglement.
  Henrik blev valgt (uden afstemning).
  Der savnedes yderligere ét medlem. Efter diverse 'fiskeri' meldte Jan Anthonsen, Vegavej 13, sig som kandidat.
  Jan blev valgt (uden afstemning).
  Bestyrelsen vil således fra nu af bestå af Steen Toft Jørgensen, Henrik Andersen og Jan Anthonsen.

 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
  Ole Jönsson, Saturnvej 18, har været suppleant det sidste år, og deltaget i udarbejdelsen af forslagene til ny deklaration, vedtægter og ordens-reglement. Ole ville godt stille op igen.
  Ole blev valgt (uden afstemning).
  Igen efter lidt træden vande, så meldte Birgit Andersen, Jupitervej 69, sig som kandidat.
  Birgit blev valgt (uden afstemning).

 9. Valg af 2 revisorer:
  Jørgen Waldorff blev genvalgt.
  Nyvalgt blev Birthe Carstensen.
  Birgit har i perioden været revisorsuppleant.

  Valg af 2 revisorersuppleanter:
  Nyvalgt blev Stig Rosborg, Saturnvej 5, og Poul Erik Larsen, Jupitervej 49.

 10. Eventuelt:

  a) Hvad skal bestyrelsen lave?
  Steen gennemgik vha. computeren et PowerPoint-foredrag, som satte fokus på de opgaver, som bestyrelsen arbejder med i henhold til overholdelse af lokalplan/deklaration og ordensreglement (vedligeholdelse af veje, snerydning/grusning, 2 parkeringspladser pr, grund, max. 1m højt fast hegn ud til vej, friholde rabatter, væk med skrotbiler, nej til virksomheder etc.) - og som bestyrelsen ikke skal tage sig af (hegn mellem naboer, helårsbeboelse i sommerhus etc.).
  Der udspandt sig en livlig diskussion!

  b) Ønske om spejl på Jupitervej, hvor vejen knækker:
  Ernst mente, at det var umådeligt svært at få lov til.
  Bilister bør afpasse hastigheden efter de dårlige oversigtsforhold.

  c) Skrotbiler:
  Der er pt. 2 skrotbiler parkeret i området. Bestyrelsen har skrevet til grundejerne, og bedt dem gøre noget ved sagen - med en frist til 1. juli. Hvis intet er sket, så vil bestyrelsen anmelde sagen til kommunens miljøafdeling i overensstemmelse med, at kommunen har strammet grebet om skrot-biler på private grunde(skrotbilhåndteringen har været på teknik&miljø-udvalgsmøde i foråret).

  d) Højt hegn:
  Bestyrelsen meddelte, at der var skrevet brev til 2 grundejere, som har opført faste hegn ud mod vej og som overskrider den maksimalt tilladte højde på 1m ifølge lokalplan 5.22. Der er givet en frist til 1. august til at få bragt det i orden.

  e) Ønske om skilt med "blind vej" ved indkørsel på den lukkede del af Jupitervej:
  Et medlem ser ofte biler køre ned ad den lukkede del af Jupitervej, og komme tilbage. Udefra kommende bilister ved ikke, at vejstykket er blindt.

  f) Opfordring til tydelige husnumre:
  Et medlem fortalte om en episode, hvor et medlem tilkaldte en ambulance pga. hjerteproblemer. Ambulancen havde meget svært ved at finde adressen, fordi grunden ikke havde noget tydeligt skilt.
  Alle opfordres til at sætte et tydeligt nummer på grunden ved indkørslen. F.eks. på postkassen ved vejen eller på en stor sten.

  g) Gave til afgående formand og kasserer:
  Ernst og Anni modtog hver en gave bestående af en god flaske rød- og hvidvin som tak for deres store arbejde for foreningen gennem mange år.
  Efter et solidt bifald sluttede generalforsamlingen.Ovenstående referat er godkendt og underskrevet af generalforsamlings dirigent (Poul Erik Larsen), den afgående bestyrelse (Ernst Munk Johansen, Anni Andersen, Steen Toft Jørgensen) og den tiltrædende bestyrelse (Steen Toft Jørgensen, Henrik Andersen, Jan Anthonsen).