Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 29. maj 2003 kl. 9.30
på Hornbæk Skole, Søren Kannesvej


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning for 2002.
  Fremvisning af foreningens hjemmeside (www.engholmgaard.dk).
  Præsentation af foreningens arbejdsområde.
  Orientering om nye tiltag i bestyrelsen.

 3. Godkendelse af regnskab for 2002 og budget for 2003.

 4. Indkomne forslag:
  a: Opsætning af henholdsvis 9 eller alternativt 4 stk. gadelamper.
  Priser henholdsvis kr. 35.700 eller kr.18.200 begge excl. moms.
  b: Nyt ordensreglement uændret i forhold til udsendte udkast.
  c: Ny deklaration uændret i forhold til udsendte udkast.
  d: Nye vedtægter. Rettelse i forhold til udsendte forslag i §12 (se menuen "Vedtægter").
  Mød nu op da vi ellers skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
  e: Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra kr. 1.500 til kr. 800 årligt.

 5. Kontingent for 2004 foreslås uændret kr. 500,-.

 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er Ernst Johansen og Anni Andersen, begge ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Henrik Andersen.

 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Afgående er Ole Jönsson, som kan genvælges, og Henrik Andersen.

 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Afgående er Lillian Andreasen og Jørgen Waldorff som revisorer samt Kai Bograd og Birthe Carstensen som revisorsuppleanter.

 9. Eventuelt.Der serveres kaffe og brød til de deltagere, som er tilmeldt.

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at kontingent er betalt før generalforsamlingens afholdelse. Repræsentation ved værge eller fuldmagt er kun lovlig, når skriftlig dokumentation fremvises for bestyrelsen før generalforsamlingens afholdelse.

Vi håber, at du vil vise interesse for foreningens og områdets udvikling ved at møde frem. Hvis du ønsker at deltage, bedes du aflevere udsendte kupon senest den 19. maj 2003 til et af bestyrelsesmedlemmerne.