Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 9. maj 2006 kl. 19.00
på Hornbæk Skole, Søren Kannesvej


Referat:

 1. Valg af dirigent:
  Martin Skovbjerg (Jupitervej 11) blev valgt som dirigent.
  Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

 2. Formandens beretning for 2006:
  Formandens beretning foregik via 2 PowerPoint fremvisninger. Indeholdende:
  Første del
  Veje
  Rabatter
  Spilleregler i foreningen
  Medlemskartotek
  Nye medlemmer
  Overholdelse af spilleregler i lokalplan, hhv. deklarationer
  Hvad gør vi ved grundejere der ikke følger spillereglerne
  Hvad skal grundejerforeningen ikke blande sig i
  Anden del
  Nye medlemmer
  Kontingent
  Badebro
  Stormen januar 2005
  Diverse sager
  Adresseskift
  Snerydning
  Nedgravning af elkabler og ny vejbelysning
  Vejreparationer 2005

  Herefter kommentarer og bemærkninger i øvrigt:
  Udsyn fra Saturnvej til Sennepsbakken er dårligt og farligt. Et par forslag nedklipning af hækkene på begge hjørner eller opsætning af spejle. Lave hjørnerne bredere.
  Hvide sten / sten på hjørner rabatter, disse kan være farlige, såfremt der skal laves undvigemanøvre. F.eks børn på cykler. I snevejr hvor disse bliver skjult osv. Stenene er ikke tilladt, disse bør fjernes af de enkelte grundejere. Ansvaret for skader kan falde tilbage på den grundejer, der har sat dem på deres rabat.
  Formandens beretning blev godkendt.

 3. Aflæggelse af regnskab for 2005 og budget for 2006:
  Jan gennemgik regnskabet.
  Der var et forslag om at man indsatte en kolonne med foregående års budget.
  Snerydningsbudgettet er på kr. 20.000, men der er allerede brugt kr. 22.000 pga. den strenge vinter.
  Budget 2006/2007 er på - kr. 924.800 (jf. forslaget om asfaltering).

 4. Forslag fra bestyrelsen: Asfaltering af vejene
  Den indhentede vejrapport har dannet grundlag for de tre tilbud, vi har fået fra tre velrenommerede asfaltfirmaer.
  Henrik gennemgik PowerPoint præsentation af "Asfaltering" og de væsentlige grunde der er for at forslaget går ud på at få lavet hele vejnettet m.m. på en gang.
  Der blev spurgt og kommenteret.
  Dirigenten gik derefter over til afstemning ved oprækning af de udleverede gule sedler, der var uddelt pr. stemmeberettiget husstand.
  Optællingen viste at der var 8 der stemte nej og 22 der stemte ja.
  Forslaget var hermed vedtaget.

 5. Kontingent for 2007:
  Kontingentforhøjelsen for 2007 til kr. 1.600 blev enstemmigt vedtaget. (Finansieringen af asfalteringen).

 6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2007:
  Uændret kr. 800 pr. bestyrelsesmedlem blev vedtaget.

 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
  Afgående Steen Toft Jørgensen (formand) og Ole Jønsson, begge ønskede genvalg. Genvalgt ved applaus (siddende).

 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen:
  Afgående suppleant Helle Nordby (Jupitervej 7), indvilligede i at fortsætte. Dog har hun flytteplaner.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter:
  Jørgen Waldorff (Vegavej 4) ville gerne fortsætte og Poul Erik Larsen (Jupitervej 49) stillede op. Applaus.
  Revisorsuppleant Jan Petersen (Vegavej 6) - dog fraværende på mødet.

 10. Eventuelt:
  Der kom lidt forskellige ting op.
  Der var en der gerne så at bumpene blev fjernet. Det var der ikke stemning for.
  Der har kørt nogle mindre børn rundt i en mobil, til fare for dem selv og andre. Tillige ulovligt. Det kunne oplyses, at der har været talt med moren og de er ikke set siden køre rundt på køretøjet.
  Der var igen røster om de farlige forhold på Sandagerhusvej, og forslag til om evt. læserbreve, kontakt til teknisk forvaltning. Politiet kunne lave fartkontrol mm.
  Der blev nævnt at en kommune (Rudersdal), opkræver et beløb pr. husstand og så overtager kommunen forpligtelserne for den private vej! Det kunne man evt. vende med Helsingør kommune. Men den tror vi ikke på, eller så vil beløbet nok overstige vores kontingent.
  Alt i alt foregik generalforsamlingen i god ro og orden, og der er ekstarordinær generalforsamling på tirsdag 16. maj kl. 19.00 i Henriks have. Dansk Bank har for at yde lån ønsket en vedtagelse på samme måde som vedtægtsændringer skal vedtages på denne.Ovenstående referat er godkendt og underskrevet af generalforsamlings dirigent (Martin Skovbjerg) og bestyrelsen (Steen Toft Jørgensen, Henrik Andersen, Jan Anthonsen, Ole Jønsson, Dorthe Bjørn Andersen).